4.5 Effectief netwerken

Activiteiten  1 2

Kernbegrippen

 • Lokale, Bioregionale en wereldwijde netwerken
 • Wat is Bioregionalisme?
 • Een gevoel bij een plek
 • Effectieve netwerken opbouwen
 • Wereldwijde netwerken

Introductie

Wereldwijde economieën trillen, de omgeving vraagt om duurzame veranderingen en veel jonge mensen staan klaar om duurzaam aan deze veranderingen te willen werken. Dit is ook het moment voor een nieuwe generatie om de handen uit de mouwen te steken en om een ​​effectiever beleid te vragen. En dat vereist innerlijk leiderschap van jongeren. Maar ook om erkenning dat beleid alleen geen wondermiddel zal zijn. Het fundamentele werk moet worden gedaan in gemeenschappen. En in het opbouwen van organisaties en het duurzame bedrijfsleven die de huidige sociale en ecologische uitdagingen kunnen aangaan. Daarvoor is netwerken, samenwerking en partnerschap essentieel!

Om netwerken binnen organisaties en het duurzame bedrijfsleven op te kunnen bouwen die de huidige sociale en ecologische uitdagingen kunnen aangaan.

Door verbindingen en netwerken te creëren in de eigen locatie, en tevens binnen de eigen bio-regio als ook wereldwijd.

Door samenwerking te zoeken en partnerschappen te creëren.

  • Verdiepende vragen
   • Hoe zal uw jongerenproject of het project van de jongeren invloed hebben op regionale en wereldwijde netwerken?
   • Hoe zal uw jongerenproject of het project van de jongeren zich verbinden met en leren van lokale,  regionale en wereldwijde netwerken?
   • Overweegt u jongeren een ontwerp te laten maken wat toegepast kan worden in de eigen bioregio en tevens ook ergens anders is uit te voeren, waarmee het project zichzelf positioneert binnen de wereldwijde transitie naar een duurzame en regeneratieve menselijke aanwezigheid op aarde?
   • Hoe versterkt uw jongerenproject de veerkracht en vitaliteit van uw bioregio?
   • Hebben de jongeren binnen hun project  enige tijd besteed in het verdiepen van de culturele waarden en normen van de bioregio en  hoe ze hun project zo kunnen ontwerpen dat past in de bio-culturele uniciteit van zijn regio?
   • Heeft u een netwerkkaart gemaakt om duidelijk te maken wat het ondersteuningsnetwerk van uw project zal zijn en hoe het kan worden gekoppeld aan lokale, regionale en wereldwijde samenwerking?
   • Is er een lokaal transitie (gemeente) initiatief op het gebied van uw jongerenproject en kan uw jongerenproject dit ondersteunen of deel uitmaken van het creëren van een dergelijk initiatief?
Theoretisch kader

 Educatieve doelen voor duurzaamheid (SDG 4)

Gaia Education vindt drie educatieve doelen rond het leren over duurzaamheid belangrijk:

 1. Het leren van nuttige kennis
 2. Gezonde gewoonten ontwikkelen
 3. Kritische vaardigheden ontwikkelen

Daarom is een EDE-cursus, een face to face training van GAIA Education over duurzaam ontwerpen van een ecodorp, meer gericht op “welke inhoud en vaardigheden willen we dat onze studenten leren?” Dan op “wat moeten we afdekken? ” In het regulier onderwijs is het vaak net andersom. Daarin wordt eerst gedacht aan het PTA, de exameneisen en de kerndoelen halen. De vraag is hoe een brug kan worden geslagen tussen deze twee werelden. Is het mogelijk, in het kader van duurzaam onderwijs, de focus te verleggen van wat afgedekt zou moeten worden naar wat wezenlijk belangrijk is voor jongeren in het leren over duurzaamheid?

 Lokaal organiseren (SDG 17)

De stad is een uitstekende plek om bio-regionaal te netwerken. Via bio-regionale bijeenkomsten kunnen mensen een actieplan ontwikkelen voor alternatieve ecologische ontwerp scenario’s voor elke essentiële menselijke functie. Het is belangrijk om het actieplan te vertalen naar de plaatselijke volkstaal. Door demonstraties, beurzen en tentoonstellingen kan er genetwerkt en samengewerkt worden en kunnen duurzame doelen voor de bioregio worden verspreid en versterkt.

 Kleine actie kan groots eindigen (SDG 17)

Kleine lokale acties en organisaties kunnen een enorme impact maken. Bill McKibben begon met zeven studenten te schrijven over de opwarming van de aarde en bereikte vervolgens de hele planeet! In 2007 startte McKibben 350.org op, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van de opwarming van de Aarde door menselijke activiteiten, en die bewustzijn wil creëren over die problematiek. In 2009 organiseerde 350.org 5200 gelijktijdige demonstraties in 181 landen!

Paul Hawken schreef over het immunisatiesysteem van de planeet dat werd gecreëerd door de miljoenen organisaties wereldwijd die zich toelegden op een bepaald aspect van duurzaamheid en vertaalde dat naar de website wiserEarth.org. WiserEarth is een door gebruikers gegenereerde online community-ruimte voor de sociale en milieubeweging, waarmee het werk van non-profitorganisaties over de hele wereld wordt gevolgd. Paul Hawken liet hiermee zien dat er een beweging gaande is in de wereld; een beweging waarin miljoenen mensen werken aan een betere wereld; ieder op z’n eigen wijze.

En nog een ander voorbeeld is de manier waarop Earth Day begon in de regio van San Francisco Bay en hoe dit is uitgegroeid tot een internationale beweging van lokale en regionale netwerken. Op 22 april 1970 gingen miljoenen mensen de straat op in San Francisco Bay om te protesteren tegen de negatieve gevolgen van 150 jaar industriële ontwikkeling. Earth Day is nu een wereldwijd evenement, waar jaarlijks meer dan 1 miljard mensen in 192 landen aan deelnemen, en wat nu wellicht de grootste actie is geworden door burgers over de hele wereld.

De agenda voor lokalisatie bevat eigenlijk honderden actiepunten voor activisten, bedrijven en beleidsmakers, van wie velen het nooit over veel eens zijn. Localisatie creëert onwaarschijnlijke nieuwe allianties tussen groene bedrijven en anti-business greens en tussen liberale conservatieven en progressieven tegen de globalisering.

En dit is misschien wel het meest overtuigende kenmerk van lokalisatie en de meest duurzame bijdrage ervan – een cultuur van duurzaamheid geworteld in diepe democratie. “

Michael Schuman in State of the World 2010

Effectieve netwerken bouwen (SDG 17)

* Dit gedeelte is volledig gebaseerd op het document Slimme community’s bouwen via netwerkweven, door Valdis Krebs en June Holley. http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf.

“Transformatie die leidt tot gezonde gemeenschappen is het resultaat van veel samenwerkingen tussen netwerkleden. Wetenschappers beschrijven dit fenomeen – waarbij lokale interacties tot mondiale patronen leiden – als opkomst. We kunnen de opkomst begeleiden door verbindingen te begrijpen en te katalyseren “
Valdis Krebs

Gemeenschappen zijn gebouwd op verbindingen. Betere verbindingen bieden meestal betere kansen; maar wat zijn betere verbindingen? En hoe leiden ze tot effectievere en productievere gemeenschappen? Hoe bouwen we geconnecteerde gemeenschappen op die kansen scheppen en benutten in hun bioregio? Hoe komt succes voort uit de complexe interacties binnen gemeenschappen?
Om een ​​duurzame gemeenschap op te bouwen, moeten we onze connectiviteit verbeteren – in- en extern-. We moeten ook netwerkverbanden leggen om economische kansen te bevorderen en sociale cohesie te versterken. Het kennen van het netwerk en het weven van het netwerk aan elkaar. zijn twee sleutelelementen voor het opbouwen van connectiviteit.

 Het netwerk kennen (SDG 17)

De eerste stap in het bewust ontwerpen van netwerken is het weten van het complexe  systeem waarin we zijn ingebed; we moeten gelijkgestemde mensen en organisaties identificeren, evenals diegenen die tegen onze projecten kunnen zijn.

Diversiteit is cruciaal voor elk ecosysteem. Het kan zeer verrijkend zijn om  uit te wisselen en elkaar te ontmoeten ‘aan de randen’ van een bepaald project. Er zijn verschillende gezichtspunten, zelfs tegenstanders, nodig om de rand te scherpen, boodschappen en strategieën te herzien en ons wereldbeeld uit te breiden.

 Vijf praktische vragen over het web van verbindingen (SDG 17)

Praktisch gezien zijn vijf vragen handig om te beantwoorden. bij het ontwerpen van ons web van verbindingen:

 • Wie zijn de natuurlijke bondgenoten van het project, aanhangers en evenzeer potentiële tegenstanders?
 • Wat zijn hun interesses en doelen?
 • Met wie kunnen we direct werken? Wie is binnen ons bereik?
 • Wie hopen we te beïnvloeden via het project?
 • Hoe kunnen we ze in het proces opnemen?

 Netwerk van verbindingen in kaart brengen (SDG 17)

Een eenvoudige manier om bio-regionale informatie te organiseren voor je organisatie is via een netwerkkaart. Een netwerkkaart is een uitstekende tool voor het visueel volgen van verbindingen en het ontwerpen van strategieën om nieuwe verbindingen te creëren. Een netwerkkaart toont de knooppunten en koppelingen in het netwerk. Knopen kunnen mensen, groepen of organisaties zijn. Koppelingen kunnen relaties, stromen of transacties tonen. Enkele criteria die nuttig kunnen zijn bij het in kaart brengen van contacten en hun mogelijke bijdrage aan het project zijn:

  • Expertise: wie zijn de experts zowel procesmatig, planmatig als in de praktijk?
  • Leiderschap: wie speelt er een leidende rol?
  • Innovatie: wie zijn de innovators? Worden ideeën gedeeld?
  • Toegang tot financiering: wat zijn onze connecties met financiering instanties?
  • Contacten: met autoriteiten of andere groepen
  • Interesse: wie toont een sterke interesse in ons project
  • Bereidheid om direct deel te nemen

 

 Hoe ziet een levendig, effectief netwerk eruit? (SDG 17)

Vijf algemene patronen worden waargenomen in alle effectieve netwerken:

 • Vogels van een zwerm komen samen (gelijkgestemde zoeken elkaar op): knooppunten zijn aan elkaar gekoppeld vanwege gemeenschappelijke attributen, doelen of bestuur.
 • Tegelijkertijd is diversiteit belangrijk. Hoewel clusters zich vormen rond gemeenschappelijke attributen en doelen, onderhouden levendige netwerken verbindingen met verschillende knooppunten en clusters. Een verscheidenheid aan verbindingen is vereist om de innovatie in het netwerk te maximaliseren.
 • Robuuste netwerken hebben verschillende paden tussen twee willekeurige knooppunten. Als verschillende knooppunten of koppelingen worden beschadigd of verwijderd, bestaan ​​er andere paden voor een ononderbroken informatiestroom tussen de resterende knooppunten.
 • Sommige knooppunten zijn prominenter dan andere. Het zijn ofwel hubs – knooppunten met veel directe verbindingen die snel informatie verspreiden; makelaars – knooppunten die anderszins niet-verbonden delen van het netwerk verbinden; of boundary spanners -knooppunten die twee of meer clusters verbinden, die fungeren als bruggen tussen groepen. Al deze zijn van cruciaal belang voor de gezondheid van het netwerk.
 • De gemiddelde padlengte in het netwerk is meestal kort. Er zijn maar heel weinig lange paden in het netwerk die leiden tot vertraging en vervorming van de informatiestroom en kennisuitwisseling.

Bron: http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf

 Een netwerk opbouwen (weven) (SDG 17)

Een levendig gemeenschapsnetwerk is over het algemeen opgebouwd in 4 fasen. Elke fase bouwt een meer adaptieve en veerkrachtige netwerkstructuur op dan de vorige fase. Netwerkmapping kan worden gebruikt om de voortgang te volgen via deze vier fasen:

Fase 1. Hoogstwaarschijnlijk starten we ons groeps- of gemeenschapsgerichte project in een lokale omgeving waar kleine opkomende clusters al georganiseerd zijn rond gemeenschappelijke interesses of doelen. Meestal zijn deze clusters geïsoleerd van elkaar. Zonder actieve leiders die de verantwoordelijkheid nemen voor het opbouwen van een netwerk, komen spontane verbindingen tussen groepen heel langzaam of helemaal niet naar voren. We noemen deze actieve leider een netwerkwever.

Fase 2. Netwerkwevers beginnen met een hub- en een spaaknetwerk, waarbij de wever de hub is. De wever heeft de visie, de energie en de sociale vaardigheden om verbinding te maken met verschillende individuen en groepen en om informatie naar en van hen te laten stromen. De wevers hebben meestal externe banden buiten de gemeenschap om informatie en ideeën in te brengen. Een organisatie met een visie en contacten met externe ideeën en middelen kan deze rol ook spelen.

Fase 3. In gezonde netwerken blijven de spaken van de hub niet lang van elkaar gescheiden. De wever begint die individuen en clusters te verbinden die kunnen samenwerken of elkaar op de een of andere manier kunnen helpen. Tegelijkertijd begint de wever ook anderen aan te moedigen om het netwerk te gaan weven, wat leidt tot een multi-hub netwerk.

Fase 4. Het einddoel voor levendige, duurzame gemeenschapsnetwerken is het kernmodel. Deze topologie komt naar voren na vele jaren van netwerkweven door meerdere hubs. Het is een stabiele structuur die kan worden gekoppeld aan andere goed ontwikkelde netwerken in andere regio’s. De kern van het netwerk in dit model bevat de belangrijkste leden van de gemeenschap, waaronder velen die netwerkwevers zijn, en hebben onderling sterke banden ontwikkeld.

Bron: http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf

 Bioregionaal en wereldwijd bereik (SDG 17)

“Een groeiend aantal mensen erkent dat we, om zeker te zijn van de schone lucht, het water en voedsel dat we nodig hebben om op een gezonde manier te overleven, we bewakers moeten worden van de plaatsen waar we wonen. Mensen voelen het verlies door onze buren en natuurlijke omgeving niet te kennen en ontdekken dat de beste manier om voor onszelf te zorgen en onze buren te leren kennen, is om onze regio te beschermen en te herstellen.”
Eerste Continentale Bioregionale Congres

De groep of  gemeenschap opbouwen is een van de meest cruciale taken die elke groep en elke lokale gemeenschap moet ondernemen om het collectieve wezen dat het bezielt, in staat te stellen zich met al zijn kracht uit te drukken. De vraag is nu: waar eindigt het opbouwproces? Eindigt het bij de eigen groep? En gaat de groep de confrontatie aan met andere groepen om te wedijveren met andere groepen om middelen, kennis of een nog dominantere positie in de markt, in de maatschappij en in de wereld? Of breidt de groep de gemeenschappelijke visie uit  tot buiten de eigen groep? En gaat het samenwe

 Twee belangrijke dimensies van duurzaamheid (SDG 4,  SDG 12 en SDG 15)

Elk groepsproject dat echt duurzaam wil zijn en ernaar streeft om met zijn visie het Web of Life (het levensweb waarin we allen met elkaar zijn verbonden) te versterken, moet de twee belangrijke dimensies van duurzaamheid beschouwen:

 • Een horizontale dimensie waarbij je levensnetwerken creëert met andere groepen, andere projecten, andere gemeenschappen in de lokale, regionale en / of mondiale omgeving, en
 • Een verticale dimensie waarin je de vitale connectie met de geschiedenis van de plek erkent. met alle levende wezens die er vóór het project start(te) waren, en met alle levende wezens die er na het eindigen van het project zullen zijn.

 Wat is bioregionalisme? (SDG 12 en SDG 15)

Het concept van bio-regio’s werd begin jaren 70 door Peter Berg ontwikkeld als: “een apart gebied met samenhangende en onderling verbonden plant- en dierengemeenschappen en natuurlijke systemen, vaak gedefinieerd door een keerpunt.” Later werd ook de lokale menselijke cultuur aan deze algemene definitie toegevoegd. Bioregionalisme is een veelomvattende “nieuwe” manier om de plaats waar we wonen te definiëren en te begrijpen en op die plek duurzaam en respectvol te leven.

Bioregionalisme erkent dat we niet alleen in steden, dorpen en buurlanden wonen; we leven ook in stroomgebieden, ecosystemen en ecoregio’s. Het besef van die connecties met de planeet is van vitaal belang voor onze eigen gezondheid en de gezondheid van de planeet.

Bioregio’s hebben verschillende kenmerken, zoals klimaat, bodem, landvormen, stroomgebieden en inheemse planten en dieren. Ze zijn ook locaties geweest voor adaptieve langdurige bewoning door autochtone bevolkingsgroepen in het verleden, en hun huidige bewoners kunnen ze opnieuw bewonen.

Basisinzichten:

“The world is made of places.” (Gary Snyder)
“You are a part of a part and the whole is made of parts, each of which is whole.
You start with the part you are whole in.” (Gary Snyder)
“Think little.” (Wendell Berry)

Vertaling:

“De wereld bestaat uit plaatsen.” (Gary Snyder)
“Je  bent een deel van een onderdeel en het geheel bestaat uit onderdelen die elk heel zijn.
Je begint   met het deel waarin je heel bent. ” (Gary Snyder)
“Denk klein.” (Wendell Berry)

 Een gevoel bij een plek (SDG 15)

Het ontwikkelen van een sterk gevoel bij een plek helpt om je in de lokale en planetaire verbindingen te verdiepen op basis van het landschap, de planten en dieren die er leven, de geschiedenis van de plek en de mensen die je elke dag omringen. Door te onderzoeken wat het betekent om te leven waar je woont, koester je de lokale cultuur, pas je jouw levensstijl aan om een duurzaam levensonderhoud te genereren, versterk je jouw gemeenschap en herstel je het verhaal van wie je bent.

 

 Wereldwijde netwerken (SDG 17)

Er is zeker een positieve kant aan het globaliseringsproces.

Toen de eerste astronauten de maan bezochten, rapporteerden ze terug over de dramatische ervaring van het zien van onze prachtige blauwe planeet als zo’n kwetsbaar huis in het enorme universum. Als inwoners van deze aarde ademen we dezelfde lucht, we kijken naar dezelfde sterrenhemel en als mensen delen we dezelfde basisbehoeften. Ieder van ons kan kiezen om een ​​deel van de oplossing te worden in plaats van een deel van het probleem; en we kunnen elkaar ondersteunen bij het kiezen van de paden die we willen gaan bewandelen door er met elkaar over te praten.

Door te werken aan een duurzame toekomst kunnen we enorm profiteren van internationale uitwisseling en ondersteuning. Door het werk van vele humane netwerken en organisaties, kunnen we een kaart van onze aarde voor ons geestesoog tekenen die langzaam maar zeker vol raakt met punten: punten van licht en hoop, met mensen die samenwerken voor een leefbare en vredige toekomst.

Paul Hawken schreef in zijn boek Blessed Unrest over de kracht van netwerken en het feit dat er vandaag wereldwijd meer dan een miljoen NOG’s werken voor verandering en die zich verzetten tegen de globalisering van hulpbronnen en onrechtvaardigheden voor mens en milieu wereldwijd. Hij noemt de beweging die opduikt in duurzaamheid een ‘immuunsysteem voor globalisering’. Na het boek is een website gemaakt om alle miljoenen NOG’s en individuen die geïnteresseerd zijn in duurzame lifeways te laten netwerken met elkaar.

De jongeren

 • Verwerven kennis en perspectief op lokaal en wereldwijd niveau.
 • Begrijpen de lokale en globale bioregionale beweging.
 • Leren bioregionale mappingvaardigheden.
 • Maken een start met het opbouwen van effectieve regionale netwerken.
 • Kunnen informatie verzamelen en koppelingen maken met wereldwijde duurzaamheidsnetwerken.
4.5.1 Jeugdbelang Ga naar opdracht

Deelnemers analyseren en leren een adequaat proces voor het opzetten van jeugdnetwerken.

4.5.2 Groepsrol Ga naar opdracht

Een assessment van sterke punten en vaardigheden. Ontdekken en bevestigen wat een ieder heeft bij te dragen aan een campagne voor duurzaamheid.

Overige activiteiten

4.5.3 Waar ben je? Een Bioregionale quiz

Ontwikkeld door Leonard Charles, Jim Dodge, Lynn Milliman en Victoria Stockley. Probeer de volgende vragen te beantwoorden. Per goed antwoord verdien je 1 punt.

1. Traceer de weg van het water dat je drinkt, van neerslag tot het moment dat je het water opdrinkt.
2. Hoeveel dagen duurt het tot het volle maan is? (Je mag 2 dagen er naast zitten)
3. Wat is het type bodem waar je momenteel op staat?
4. Wat was de totale regenval in jouw woonplaats in de maand juli afgelopen jaar?
5. Wanneer was de laatste keer dat er een bosbrand in jouw woonplaats was?
6. Wat waren de primaire levensonderhoud technieken van de cultuur die vóór jou in jouw omgeving leefden?
7. Noem 5 eetbare planten in de regio en hun seizoen(en) waarin ze  beschikbaarheid zijn.
8. Vanuit welke richting komen winterstormen meestal in jouw bio-regio?
9. Waar gaat je afval naartoe?
10. Hoe lang is het groeiseizoen waar je woont?
11. Op welke dag van het jaar zijn de schaduwen het kortst in de bio-regio waarin je leeft?
12. Wanneer zijn de herten bronstig in jouw bio-regio en wanneer worden de jongen geboren?
13. Noem vijf grassen in jouw omgeving. Zijn ze native?
14. Noem vijf zoogdieren en vijf trekvogels die leven bij jouw in de buurt.
15. Wat is de geschiedenis van het landgebruik van waar je woont?
16. Welke primaire ecologische gebeurtenis/proces heeft de vorm van het land beïnvloed waar je woont? (Bonusvraag: wat is het bewijs?)
17. Welke planten en diersoorten zijn uitgestorven in jouw omgeving? Noem er minimaal vijf.
18. Wat zijn de belangrijkste plantenassociaties in jouw bio-regio?
19. Richt vanuit het noorden op dit blaadje (punt).
20. Welke wilde bloemsoort is consequent een van de eersten die in het voorjaar bloeit in de bio-regio waar je woont?

Scorelijst:

 • 0-3: Je probeert je hoofd omhoog te houden.
 • 4-7: Het is moeilijk om op twee plaatsen tegelijk te zijn als je helemaal nergens bent.
 • 8-12: Je hebt enig idee van de plek.
 • 13-16: Je bent bewust van de plek.
 • 17-19: Je weet waar je bent.
 • 20: Je weet niet alleen waar je bent, je weet ook waar het is.
4.5.4 Belangrijk in je leven

Werk in tweetallen. Maak ieder voor zich een lijst met 10 dingen die belangrijk zijn in jouw bio-regio en in jouw leven. Deel de lijst met elkaar. Komen er ook dingen overeen?
Geef een korte uitleg waarom het voor jou belangrijk is en op de lijst staat, Tip: Gebruik dingen die met lokale wijsheid  te maken hebben, of momenten en activiteiten in  je leven die als een rode draad door je leven gaan. Denk ook aan essays, seminars, liedjes, mensen die in je gedachten opdoemen, Natuurlijk heb je het gevoel dat tien dingen erg weinig zijn om te benoemen!!

4. 5. 5 Jouw bioregio tekenen

Werk individueel of in kleine groepen. In elke willekeurige volgorde teken je een kaart van je eigen bioregio. Teken daarin de stroomgebieden waar je van afhankelijk bent. Geef de bioregio een naam waarmee je het identificeert. Teken de waterwegen, meren, oceaan enz. Teken eventueel de heuvels en/of bergen, valleien en andere natuurlijke kenmerken zoals rotsachtige gebieden, zandgronden, klei,  bossen enz. Teken de inheemse planten- en diersoorten. (Je mag ook plaatjes van internet gebruiken). Teken de richting van de beweging van de zon. En aangetaste plekken door de zon, wind en regen. Teken de steden en dorpen in de buurt. Teken de belangrijkste attracties en recreatievoorzieningen. Teken een ander onderdeel van je bioregio dat je belangrijk vindt, zoals groene bedrijven, scholen, overheidsgebouwen, parken, enz. Presenteer je kaart aan de groep en stel deze tentoon op de muur.

 • Groene kaart: Ga naar de website www.greenmap.org en maak een groene kaart van je stads- of plattelandsregio. Identificeer de netwerkmogelijkheden erin. Presenteer het en bespreek het met de groep.

4.5.1 Jeugdbelang

Activiteiten    1 2

Veel jongerenorganisaties en gemeenschapsgerichte non-profitorganisaties hebben de voordelen ingezien van het opnemen van jongeren in hun raad van bestuur en in jeugdactie raden. Het machismo en seksisme dat inherent is aan veel activistische projecten, probeert echter de pogingen van veel jonge vrouwen om de leiding op zich te nemen binnen sociale veranderingen te laten ontsporen.

De menselijke bevolking neemt dramatisch toe, net als de impact op het mondiale milieu. Vervuiling zit in de lucht, het water, de oceaan en het land. Bossen worden gekapt, woeste rivieren worden afgedamd, tropische bossen worden verbrand, moerassen worden betegeld en talloze soorten dieren en planten sterven uit. Eens vruchtbare gronden worden braakliggend terrein, voedsel raakt vervuild met pesticiden, land wordt geëgaliseerd en kaal gekapt om olie, gas, kolen, metalen en mineralen te winnen.

We roepen jongeren op om zich in te zetten voor verandering. De vraag aan hen is: “Wat doe jij om een verschil te maken?”

De reden voor het opzetten van een netwerk van organisaties bespreken, inclusief een overzicht van de risico’s en voordelen; de logica van hoe een netwerk functioneert, en het netwerk zelf, de deelnemers en de resultaten die het oplevert. In deze activiteit wordt een netwerk van door NGO’s geleide jeugdprojecten in de lokale regio van de school opgezet. De focus van de activiteiten van dit netwerk is jongerenparticipatie in belangenbehartiging. Ze organiseren debatten en workshops over jeugd gerelateerde zaken zoals hun plaats op de arbeidsmarkt, de solidariteitseconomie, actie methodologie en communicatie. Ze nemen deel aan lokale en nationale evenementen om het jeugdbeleid, zoals nationale jeugd conferenties en vergaderingen georganiseerd door netwerkgroepen te bespreken.

Deelnemers analyseren en leren een adequaat proces voor het opzetten van jeugdnetwerken.

Flip Charts. (Bronnen: het gedeelte met bronnen aan het einde van dit document bevat een lijst met speciale groepen jeugd-beslissers binnen  non-profitorganisaties)

Vraag de deelnemers om onderzoek te doen naar jeugdorganisaties en een manier te kiezen om te pleiten voor deelname aan hun netwerk.

Als jongere zijn er vier manieren om rechtstreeks deel te nemen aan een jeugdnetwerk:

 • Doe mee met de honderden jongeren die aan vanalles werken, van het opstellen van beleidsvoorstellen tot het vergroten van media-bewustzijn.
 • Plan een ​​evenement voor jongeren bij te wonen dat wordt gehouden tijdens of vlak voor een aanstaande conferentie.
 • Pak je webcam, je ID-tags en stof die vergeten blog af. Het lijkt erop dat iedereen, van non-profitorganisaties tot federale agentschappen, een soort wedkamp houdt om de gedachten van jongeren over de hele wereld te verzamelen, van blog tot video tot muziekwedstrijden en oproepen om je hoop en dromen voor de wereld te tweeten. Volg de berichtgeving, deel het beste opnieuw en verdiep de conversatie.
 • Neem contact op met nationale politici. Zij vertegenwoordigen ons, en het is belangrijk om onze stem te laten horen. Stuur ze een bericht,. Of, als je liever de gemakkelijke route neemt, schrijf, onderteken en circuleer berichten om naar lokale en nationale overheidsfunctionarissen te sturen.

Tips en trucs voor het behartigen van jeugdbelangen.

 • Baseer je pleidooi op een gedeelde standpunten zodat je meer impact maakt en een meer coherente geluid van jongeren laat horen.
 • Maak gebruik van officiële input momenten en formele kansen.
 • Ontwikkel concrete lobby thema’s op basis van standpunten van jongeren die bij een overheid of officiële instantie passen.
 • Zodra er een onderhandelingstekst is, gebruik die dan als basis voor amendementen.
 • Breng de belangrijkste spelers in kaart op uw specifieke belangenbehartiging gebied en organiseer informele ontmoetingen met hen.
 • Leg contact met officiële delegaties.

Geef een overzicht van de belangrijkste mijlpalen en elementen van deze samenwerking, onderzoek welke uitdagingen aangegaan zijn, identificeer factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project, deel hun kennis en denk na over wat nodig is om de theorie en praktijk van jeugddialoog en activisme verder te brengen.

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
 • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
 • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

4.5.2 Groepsrol

Activiteiten    1 2

Ieder persoon brengt verschillende sterke punten in in het collectief als ze samenwerken om een verandering tot stand te laten komen. Om een groep effectief te laten functioneren, nemen leden verschillende sleutelrollen aan afhankelijk van de behoeften van de groep en hun individuele vaardigheden.

Het inventariseren van de vaardigheden en sterktes die de deelnemers in de training ter beschikking staan.

Een assessment van sterke punten en vaardigheden. Ontdekken en bevestigen wat een ieder heeft bij te dragen aan een campagne voor duurzaamheid.

Flip-over.

Deze activiteit zou ongeveer halverwege de training moeten komen en vóór het vormen van ontwerpteams en groepen.

 1. Kies als team een goed doel dat het waard is om voor te strijden.
 2. Schrijf een korte tekst over de vaardigheden en sterke punten die je aanbiedt aan de groep. Geef van elk punt enkele concrete voorbeelden en deel met de anderen wat je hebt geschreven.
 3. Nadat ze allemaal hun eigen vaardigheden en sterke punten hebben gedeeld, krijgt elke deelnemer twee minuten om feedback op hun sterke punten te mogen ontvangen van hun leeftijdsgenoten. De ontvangende persoon luistert zonder commentaar of te spreken, waarbij alleen de feedback wordt erkend. Wellicht bedanken ze hun peer’s voor de feedback. Dit is geen evaluatieoefening, maar een delen van waargenomen vaardigheden en sterke punten. Houd het positief.
  • Sommige mensen zijn de creatieve kracht en helpen de groep om alles wat mogelijk is voor ogen te krijgen en de focus te verleggen van wat is naar wat zou kunnen zijn.
  • Andere mensen zijn bekwaam in het onderzoeken van een onderwerp en het vinden van manieren om kennis op een duidelijke, nauwkeurige manier over te brengen.
  • Sommigen zijn actiegericht en brengen praktische strategieën in in de groep en zorgen ervoor dat deze voorwaarts blijft gaan.
  • Anderen zijn bekwaam in menselijke relaties, zorgen ervoor dat iedereen wordt gehoord en versterken de interacties tussen leden van de groep.

De evaluatie van de activiteit zou op een vast vergader moment gedurende de weken dat de campagne voorbereid en uitgevoerd wordt mogen plaatsvinden. Vraag de jongeren of ze daadwerkelijk de sterke punten die de anderen beschreven hebben ervaren. Vraag ze ook of  ze hun eigen sterke punten waar kunnen maken. Zijn er nog verrassende vaardigheden van teamleden naar boven gekomen of ontwikkeld? Missen ze nog bepaalde vaardigheden die van buitenaf ingebracht moeten worden voor het goed afronden van de campagne?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
 • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
 • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video